sanskrt. "najviša duša, nad-duša" (परमात्म); druga od tri kvalitete Božjeg bivanja (sveprisutna svijest); imanentna, sve-ko­or­di­nirajuća božanska inteligencija u materijalnom svijetu, bez nje kozmički Red i životne funkcije živih bića (od najviših bića Svjetlosti do najmanje životinje ili biljke) ne bi bili mogući. Ateizam paramātmā-u percipira kao "samoorganizaciju materije". Kao paramātmā, Bog je neutralan i pra­ve­dan, no ako se reducira samo na taj aspekt, zanemarujući ostale, vjeruje se u Boga bez ljubavi i milosti (deizam).

- ^A. Risi: Radikalni srednji put/Rječnik filozofskih pojmova, moj prijevod
Creative Commons licenca­ Ovo djelo, ako drugačije nije naznačeno, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 Hrvatska .